Για τους ωφελούμενους

Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΤΕ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Για να μπορείτε να συμμετάσχετε στο τοπικό σχέδιο δράσης πρέπει :
α) να είστε άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας, . Επίσης θα πρέπει να έχετε ακολουθήσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης υποστήριξης από Εργασιακό Σύμβουλο και να εφοδιαστείτε από την Τοπική Υπηρεσία ή το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ της περιοχής όπου είστε γραμμένοι, με «ειδικό παραπεμπτικό», το οποίο θα καταθέσετε  μαζί με τυποποιημένη αίτηση.

β) να είστε μόνιμος/η κάτοικος της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Νομού Ρεθύμνης.

γ) να ανήκετε σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων ομάδων:

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια 
Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).[Δείτε το τελευταίο δελτίο τύπου της  ΕΛ.ΣΤΑΤ., όπου καθορίζεται το εκτιμώμενο όριο φτώχειας]

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 
Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες)  και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες 
Μετανάστες : Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.
Πρόσφυγες : Τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό. Τα άτομα της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα.
Παλλινοστούντες : Τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).

Άτομα με αναπηρία.
 
Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων,  άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα 
Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
 
 
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
Εάν ανήκετε σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και πληροίτε ταυτόχρονα τις ανάλογες προϋποθέσεις, τότε θα μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση.
 
Για την έναρξη της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων θα ενημερωθείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα με την χρήση κάθε πρόσφορου μέσου.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

Μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων, η διαδικασία υπαγωγής στο Σχέδιο περιλαμβάνει δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα και τα άτομα που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις θα ενημερώνονται τηλεφωνικά και θα καλούνται για συνέντευξη από τα Στελέχη Συμβουλευτικής.

Στο δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η τελική επιλογή των ωφελούμενων από «Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων».

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:

1.    Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ
2.    Παραπεμπτικό από το ΚΠΑ ή την Τοπική Υπηρεσία  όπου είστε γραμμένος/νη
3.    Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής  
4.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5.    Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
6.    Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους  
7.    Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
8.    Αντίγραφα πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών

Δ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οι ωφελούμενοι/ες της περιοχής παρέμβασης είναι 100 και επιμερίζονται ως εξής στις παρακάτω ομάδες στόχου:

•    Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (45  άτομα)
•    Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (10 άτομα)
•    Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες (10 άτομα)
•    ΑΜΕΑ (10 άτομα)
•    Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (25 άτομα)

Από τους 100 ωφελούμενους το 50% θα είναι γυναίκες και το 25% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.

Οι 100 ωφελούμενοι: 

  • Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη για 20 συνεδρίες κάθε ωφελούμενος ανάλογα με τους στόχους του (εάν πηγαίνει για επιχειρηματική δραστηριότητα ή απασχόληση).

  • Θα καταρτιστούν για 135 ώρες σε ένα από τα 5 προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται από την πράξη.

  • Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για την συμμετοχή τους σε ένα από τα προγράμματα κατάρτισης.

  • 20 ωφελούμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο  φορέα πιστοποίησης.

  • 65 ωφελούμενοι θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

  • 35 ωφελούμενοι θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας 15 επιχειρήσεις (εκ των οποίων 5, με συμμετοχή 25 τουλάχιστον ωφελούμενων, θα είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  είτε Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού είτε Κοινωνικής Φροντίδας.)

Αναμένεται να ωφεληθούν και 65 επιχειρήσεις – κατά προτεραιότητα στους τομείς Πράσινης Οικονομίας, Εναλλακτικού Τουρισμού, ΤΠΕ και Πολιτισμού που θα προσλάβουν ανέργους και επομένως θα τύχουν Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Τα νέα μας

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων διακρατικής συνεργασίας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Αλληλεγγύης».
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διακρατικής συνεργασίας, θα γίνει σε ημερίδα – ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δίκτυο Αλληλεγγύης», την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 19:30, στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου.
14/08/2015
Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ
Ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου από τον ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ.
23/07/2014
Εκδοση 3ου Ενημερωτικού Δελτίου
Εκδόθηκε το 3ο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
09/07/2014
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το σεμινάριο στην Ιταλία
Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας του τοπικού σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκε ταξίδι εργασίας στην Ιταλία από τις 13 έως τις 17 Μαΐου....
22/05/2014

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

τοπεκο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ»
ΑΝΩΓΕΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ : 2834031793
ΦΑΞ : 2834031058
EMAIL :
Υπεύθυνη για πληροφορίες
Εύη Βρέντζου

Επιστροφή στην κορυφή