Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο τοπικό σχέδιο δράσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο τοπικό σχέδιο δράσης (πράξη)

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»


Η  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», η οποία είναι δικαιούχος της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» προϋπολογισμού 530.000,00 €, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), έχει ως περιοχή παρέμβασης την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και 
εντάσσεται στην Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» 


Καλεί :


Άνεργους, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που ανήκουν σε Ευπαθείς  Κοινωνικές Ομάδες να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Δράσης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», 


Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο:
Την προετοιμασία και προώθηση μέρους ωφελούμενων της πράξης σε θέσεις απασχόλησης τουλάχιστον για 3 μήνες.Την προετοιμασία και την βήμα – βήμα στήριξη μέρους  ωφελούμενων  της πράξης για έναρξη ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (με προτεραιότητα την κοινωνική οικονομία). 
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου υλοποιούνται δράσεις (μελέτες, συντονισμός -διαχείριση πράξης, δικτύωση, διακρατική συνεργασία,  δημοσιότητα, κατάρτιση και συμβουλευτική) που παρέχουν ολοκληρωμένη στήριξη στους ωφελούμενους μέχρι και 3 μήνες μετά την επαγγελματική τους αποκατάσταση.


Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει:

α) να είναι  άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του 
ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας . Επίσης θα πρέπει να έχουν  ακολουθήσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης υποστήριξης από Εργασιακό Σύμβουλο και 
να εφοδιαστούν  με «ειδικό παραπεμπτικό» από την Τοπική Υπηρεσία ή το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ της περιοχής όπου είναι  γραμμένοι, το οποίο θα καταθέσουν μαζί με τυποποιημένη αίτηση.

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε έναν από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.


γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα και με το Άρθρο 10 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (θα επιλεγούν 45 άτομα)
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (θα επιλεγούν 10 άτομα)
 • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες (θα επιλεγούν 10 άτομα)
 • Άτομα με αναπηρία  (θα επιλεγούν 10 άτομα)
 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (θα επιλεγούν 25 άτομα)


Οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να εφοδιαστούν από το ΚΠΑ/ΥΑ όπου είναι γραμμένοι, το ειδικό παραπεμπτικό, το οποίο θα καταθέσουν μαζί με την αίτηση. Οι άνεργοι  που θα υποβάλλουν  αίτηση, θα πρέπει  να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση.

  
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα:

 1. Αίτηση  συμμετοχής 
 2. Πρόσφατη φωτογραφία
 3. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ
 4. Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με επισύναψη αντίγραφου  μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
 7. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους.  
 8. Δικαιολογητικά ένταξης υποψηφίου σε Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα της Πράξης (αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση)
 9. Αντίγραφα τίτλων  σπουδών 
 10. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης υπολογιστών εάν υπάρχουν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση, καθώς και την αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους, από τα εξής σημεία : 

 • Όλους τους Δήμους της Π.Ε Ρεθύμνης
 • Το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης στο Πάνορμο
 • Από το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, Ρέθυμνο)
 • Τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
 • Το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. , στα Ανώγεια
 • Την ιστοσελίδα www.topeko.akomm.gr 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 22 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30,στα εξής σημεία :


KEK ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Πάνορμο Ρεθύμνου (τηλέφωνο : 2834051237)

ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, Ρέθυμνο (τηλέφωνα 2831040059, 2831040054, 2831040052)

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (συντονιστής εταίρος) ΑΝΩΓΕΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ 

ΤΗΛ : 2834031793, ΦΑΞ : 2834031058, EMAIL : topeko@akomm.gr

WEBSITE : www.topeko.akomm.gr 

Υπεύθυνη για πληροφορίες : κα Εύη Βρέντζου


Συνημμένα :

Αναλυτική Πρόσκληση 

Αίτηση

Δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΣΤΑΤ όπού καθορίζεται το όριο φτώχειας (ενδιαφέρει όσους εντάσσονται στην 1η κατηγορία [Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια]

Υλικό Δημοσιότητας

Φυλλάδιο

Αφίσσα

Ραδιοφωνικό σποτ

Δημοσιεύτηκε την 08/10/2012

Τα νέα μας

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων διακρατικής συνεργασίας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Αλληλεγγύης».
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διακρατικής συνεργασίας, θα γίνει σε ημερίδα – ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Δίκτυο Αλληλεγγύης», την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 19:30, στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου.
14/08/2015
Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ
Ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου από τον ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ.
23/07/2014
Εκδοση 3ου Ενημερωτικού Δελτίου
Εκδόθηκε το 3ο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
09/07/2014
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το σεμινάριο στην Ιταλία
Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας του τοπικού σχεδίου δράσης πραγματοποιήθηκε ταξίδι εργασίας στην Ιταλία από τις 13 έως τις 17 Μαΐου....
22/05/2014

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

τοπεκο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ»
ΑΝΩΓΕΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ : 2834031793
ΦΑΞ : 2834031058
EMAIL :
Υπεύθυνη για πληροφορίες
Εύη Βρέντζου

Επιστροφή στην κορυφή